نرم افزار پایش آنلاین محیط زیست

ارتباط با سامانه جدید محیط زیست
نرم افزار پایش آنلاین محیط زیست

نرم افزار پایش آنلاین محیط زیست

ین نرم افزار با توجه به الزام محیط زیست جهت ارتباط آنالیزرهای گاز و غبار صنایع به سامانه جدید محیط زیست طراحی و اطلاعات گاز و غبار را در بستر اینترنت جهت پایش کارکنان به سامانه جدید محیط زیست ارتباط می دهد.این شرکت موفق به طراحی برنامه ی مورد نظر شد و هم اکنون در صنایع مختلف استفاده می شود.

گروه فنی مهندسی ناپکو