سیستم توزین

رفع مشکل اندازه‌گیری وزن محصول نهایی کارخانجات تولیدی بخصوص صنایع غذایی
سیستم توزین

سیستم توزین

 

اندازه‌گیری وزن محصول نهایی تقریباً در همه ی کارخانجات تولیدی از اهمیت بسیار بسزایی برخوردار است چرا که در فرآیند تولید یک محصول ممکن است هر دستگاهی دچار خرابی و یا خطا شده و عملیات تولید و یا بسته‌بندی را به درستی انجام نداده و وزن محصول خروجی کم یا زیاد شود.

لذا استفاده از سیستم توزین با قابلیت اندازه گیری وزن محصول در حین حرکت (دینامیک) با دقتی بالاتر از دقت توزین پرکن محصول می تواند تأمین کننده ی منافع تولید کننده و مصرف کننده باشد.

گروه فنی مهندسی ناپکو