سیستم اقلیم گلخانه

اتوماسیون یا سیستم هوشمند اقلیمی در گلخانه از جمله تجهیزات گلخانه پر کاربرد است
سیستم اقلیم گلخانه

سیستم اقلیم گلخانه

 

به منظورافزایش بهره برداری وایجاد شرایط مطلوب برای پرورش انواع گیاهان، باید شرایط اقلیمی مانند نور، دما و رطوبت خاک و هوا و غیره در گلخانه ها کنترل شود. اتوماسیون یا سیستم هوشمند اقلیمی در گلخانه از جمله تجهیزات گلخانه پر کاربرد است که پارامترهای اقلیمی آن را کنترل می کند.

سیستم کنترل اقلیم گلخانه قادر است شرایط اقلیمی و محیطی را ثبت و پردازش نماید.در داخل سالن این سیستم هوشمند گلخانه، درجه دما، رطوبت هوا و خاک، دمای بستر کشت و میزان گاز CO2 کنترل می گردد. همچنین دمای محیط، رطوبت هوا، جهت و سرعت وزش باد، میزان نورمنطقه ومیزان بارندگی بیرون ازگلخانه نیزقابل کنترل میباشد.

 

 

 

 

گروه فنی مهندسی ناپکو